Avbestilling- og ferieleieforsikring

Når du leier en av våre feriehus, er du alltid beskyttet med Tryghed Inklusiv. Dette inkluderer avbestilling- og ferieleieforsikring. Teksten er på Dansk.

Hvem er forsikret?

Forsikringen omfatter personer nævnt i Feriepartners lejebevis samt eventuelle rejseledsagere - herefter kaldet sikrede.

Hvornår begynder, og hvornår slutter forsikrin­gen?

Forsikringen begynder fra betaling af deposi­tum/lejebeløb til Feriepartner og indtil udlejningspe­riodens påbegyn­delse. Dækningerne 2 Afbrydelse, 3 Indbo-ansvar og 4 Lægevagt gælder dog frem til lejemålets ophør.

1 AFBESTILLINGSFORSIKRING UDEN SELVRI­SIKO

1.1 Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen?

Forsikringen dækker, når den planlagte gennemførelse af opholdet ikke er mulig, som følge af, at sikrede eller en risikoperson i forsikringsperioden rammes af en af nedenstående hændelser: 

 • Dødsfald  
 • Alvorlig, akut sygdom
 • Alvorlig tilskadekomst
 • Akut forværring af bestående sygdom
 • Vaccinationsintolerance
 • Graviditet opstået i forsikringsperioden
 • Skilsmisse
 • Betydelig skader på ejendom som følge af brand, naturbegivenheder eller hærværk
 • Uventet opsigelse fra fuldtidsarbejde
 • Påbegyndelse af nyt arbejde, såfremt personen ved bestilling af opholdet var uden arbejde og ar­bejdsformidlin­gen har godkendt rejsen

Risikopersoner er:

 • Sikredes nære pårørende
 • Person, der i sin varetægt har ikke-medrejsende mindreårige eller plejetrængende pårørende

1.2 Hvad dækker forsikringen?

a)    Hvis opholdet ikke tiltrædes, dækker forsikringen de udgifter sikrede i henhold til lejeaftalen skal betale til Feriepartner.

b)    Ved forsinket fremmøde til opholdet, som følge af årsager nævnt under punkt 1.1 (Hvilke skadetilfælde dæk­ker forsikringen?) dækker forsikringen de ubenyt­tede feriedage med rejsens pris pr. dag. Først ved an­komst efter kl. 12.00 betragtes feriedagen som ubenyttet.

c)    Ved forsinket fremmøde på grund af en forsinkelse med offentlige transportmidler i mere end 2 timer, dæk­ker forsikringen de dokumenterede ekstraudgif­ter til påbegyndelse af rejsen – maksimalt op til udgif­terne ved afbestilling af hele rejsen.

1.3 Forhold i skadetilfælde

Det er en betingelse for Goudas erstatningspligt, at sik­rede

a)      straks efter forsikringsbegivenhedens indtræden afbestiller opholdet og indsender lejekontrakten fra Feriepartner,

b)    fra behandlende læge fremskaffer lægeerklæring med diagnose (betales af sikrede), samt at sik­rede på anmod­ning giver Goudas læge adgang til alle relevante sygejournaler, herunder oplysninger om tidligere sygdomsforløb. Ved afbrydelse skal sik­rede søge læge på opholdsstedet inden afrej­sen. Ved dødsfald ved­lægges dødsattest,

c)    indsender opsigelsesbrev ved opsigelse fra fuldtidsar­bejde,

d)    indsender en bekræftelse fra arbejdsformidlingen om accept af det bookede ophold såvel som den nye ansæt­telseskontrakt som bevis for det nye ar­bejdsforhold,

1.4 Undtagelse

Forsikringen dækker ikke forudbetalte udgifter til hotel- og transport i forbindelse med forsinket fremmøde.

2 AFBRYDELSE

I tilfælde af afbrydelse af et ferieophold, som følge af årsager nævnt under punkt 1.1, dækker forsikringen de ube­nyttede feriedage med rejsens pris pr. dag. Ved afbrydelse efter kl. 12.00 udbetales erstatning fra dagen efter. For­sikringen dækker endvidere ikke-benyttet trans­port.

3 INDBO-ANSVAR

3.0 Forsikringssum

Forsikringen dækker med op til DKK 75.000 for skader på indbo opstået i forsikringsperioden. Skader på ruder, kummer og køkkenbordplader er dog alene dækket med op til DKK 8.000.

3.1 Dækningens omfang

Forsikringen dækker det erstatningsansvar, som sikrede i henhold til de almindelige regler om erstatning udenfor kontrakt pådrager sig for skader forvoldt i forsikringsperioden på indboet i den lejede feriebolig, herunder skade på ruder og kummer samt køkken bordplader.

3.2 Undtagelser

Forsikringen dækker ikke

a)      almindelig slitage, ridser, skrammer, tilsmudsning eller gradvis forringelse,

b)     tyveri begået af sikrede eller dennes gæster,

c)      skader forvoldt af sikrede med forsæt,

d)     skader fremkaldt af sikrede under selvforskyldt beru­selse eller under selvforskyldt påvirkning af narkoti­ske stof­fer eller andre rusgifte, når påvirkningen er en væsentlig medvirkende årsag til skaden,

e)     skade forvoldt af husdyr. Denne undtagelse gælder ikke sikredes hund,

f)       skader på cykler og søfartøjer, herunder windsurfere, surfboards, kanoer og kajakker samt dele hertil,

g)     kosmetiske skader på kummer, herunder spa- og boblebad,

h)     skade på swimmingpools og vandet heri.

3.3 Selvrisiko

Der betales DKK 1.000 i selvrisiko pr. lejemål.

3.4 Beregning af erstatning

a)    Genstande, der dokumenteret, er mindre end 2 år gamle, og som i øvrigt var ubeskadigede før skaden skete, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsva­rende nye genstande.

b)    For genstande, der er mere 2 år gamle opgøres erstat­ningen på grundlag af genanskaffelsesprisen for tilsva­rende nye genstande med fradrag af 10 % pr. be­gyndt år fra det tidspunkt, hvor genstanden er købt. Erstat­ningen vil for disse genstande som mini­mum udgøre 20 % af nyværdi.

c)    Gouda kan vælge at lade beskadigede genstande reparere eller udbetale et beløb svarende til værdiforrin­gel­sen.

d)    Gouda er berettiget, men ikke forpligtet til at erstatte in natura.

3.5 Anerkendelse af erstatningskrav

Gouda er alene forpligtet til at betale for udgifter, der er afholdt med Goudas godkendelse. Sikredes anerkendelse eller betaling af erstatningskrav, forpligter ikke Gouda. Ved at anerkende erstatningskravet, risikerer sikrede selv at skulle betale.

3.6 Forhold i skadetilfælde

I ethvert tilfælde af skade skal sikrede straks anmelde dette til Feriepartner vedlagt fornøden dokumenta­tion. Ved skade på indbo, skal sikrede ved­kende sig den pågældende skade.

3.7 Dobbeltforsikring

Forsikringen dækker ikke udgifter, der er dækket af en anden forsikring.

3.8 Regres

Såfremt en skade er omfattet af en tingsforsikring bortfal­der skadevolders erstatningsansvar ifølge Erstat­ningsan­svarsloven og dermed ansvarsforsikrings dæknin­gen, medmindre skaden er forvoldt forsætligt eller groft uagtsomt.

4 LÆGEVAGT

Under lejemålet har sikrede adgang til Goudas 24 timers lægevagt ved både lettere og alvorlig sygdom. Sikrede kan, ved kontakt til Gouda Alarmcentral, få råd og vejled­ning om lægebehandling og medicin.

5 GENERELLE BESTEMMELSER

5.1 Klager

Er du - efter at have drøftet problemet med os - fortsat ikke enig i vores sagsbehandling eller resultatet heraf, kan du klage til vores klageansvarlige:

Gouda Rejseforsikring 
Att: Den klageansvarlige enhed
A.C. Meyers Vænge 9
2450 København SV

Mail: klage@gouda.dk

Er du fortsat ikke enig i vores afgørelse, har du mulighed for at klage til:

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaardsgade 2
1572 København V
33 15 89 00 hverdage mellem 10.00 og 13.00

Ved indgivelse af klage benyttes et særligt klageskema, der kan rekvireres hos Ankenævnet for Forsikring. Du har endvidere mulighed for at klage online. Du kan læse mere om dine muligheder påwww.ankeforsikring.dk. 

5.2 Værneting

Søgsmål mod Gouda kan anlægges ved sikredes eget hjemting eller ved Byretten eller Østre Landsret i Køben­havn, Danmark.

5.3 Definitioner

 • Akut sygdom/tilskadekomst. Ved akut dækningsbe­rettiget sygdom/tilskadekomst forstås en nyopstået syg­dom/tilskadekomst, en begrundet mis­tanke om en nyopstået sygdom, eller en uventet forvær­ring i en bestående eller kronisk sygdom. 
 • Indbo. Flytbare genstande, der normalt hører til feriehuset såsom musikanlæg, tv, video/DVD afspil­lere, malerier, ikke nagelfaste lamper, fastnet telefoner, haveredskaber, køkkenudstyr og løse tæpper. 
 • Rude- og kummedækning. Skade på bygningens rudeglas, glaskeramisk kogeplader, toiletkummer, cister­ner, håndvaske, spabadekar, boblebadekar og al­mindeligt badekar.  
 • Nære pårørende. Ved nære pårørende forstås forældre, svigerforældre, børn, plejebørn, børnebørn, søskende, svigerinder, svogre og bedsteforældre.
 • Rejseledsager. En person, der har planlagt at del­tage i lejemålet sammen med sikrede. 
 • Rejsens pris pr. dag. Lejebeløbet divideret med opholdets varighed (rejsedag og hjemkomstdag betrag­tes som én dag). 

Gouda Alarm
Tlf.: (+45) 33 15 60 60              

Fax: (+45) 33 15 60 61
E-mail: alarm@gouda.dk


Gouda Rejseforsikring
Gouda Rejseforsikring 
Sejrøgade 7 
2100 København Ø 
Tlf.: (+45) 88 20 88 20 
Fax: (+45) 88 20 88 21 
E-mail: gouda@gouda.dk 
www.gouda.dk 
En del af Gjensidige-gruppen

Forsikringsgiver:
Dansk Filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge ORG-nr. 995 568 217

Gouda Rejseforsikrings aktiviteter i Danmark er fra 1. november 2013 købt af Gjensidige Forsikring ASA, Norge og fortsætter som en del af Gjensidiges danske filial. Gouda Rejseforsikring administreres af Nor­disk Forsikrings Service og er blevet det siden 1994. Nordisk Forsikrings Service A/S er et 100 % ejet datterselskab af Gjensidige Forsikring ASA, Norge.

BEMÆRK

Når et uheld indtræder skal anmeldelse omgående ske til Feriepartner. Efter notering af skadeanmeldelsen, videre­sender Feriepartner anmeldelsen til Gouda, der foretager skadebehandlingen og udbetaler eventuel erstatning.

Forsikringsafgift berigtiges i henhold til lov om afgift på skadesforsikringer.

Lukk